गण्डमूल नक्षत्र 2018 | Gandmul Nakshatra 2018 | Gandmul Nakshatra 2018 Dates | Gandmool Dates 2018

गण्डमूल नक्षत्रों का प्रारम्भ और समाप्तिकाल (भारतीय समयानुसार) - 2018 | Starting and ending time of Gandmul Nakshatra 2018 (Indian Time) :

प्रारम्भकाल समाप्तिकाल
तिथि समय (घण्टे-मिनट) तिथि समय (घण्टे-मिनट)
4 जनवरी 06:07 5 जनवरी 26:16
13 जनवरी 10:14 15 जनवरी 16:19
23 जनवरी 8:08 25 जनवरी 08:21
31 जनवरी 17:36 2 फरवरी 12:59
9 फरवरी 16:55 11 फरवरी 22:59
19 फरवरी 13:38 21 फरवरी 14:01
28 फरवरी 03:52 1 मार्च 23:47
8 मार्च 24:45 11 मार्च 06:28
18 मार्च 20:10 20 मार्च 19:44
27 मार्च 11:28 29 मार्च 08:39
27 मार्च 11:28 29 मार्च 08:39
5 अप्रैल 09:19 7 अप्रैल 14:33
15 अप्रैल 04:28 17 अप्रैल 03:12
23 अप्रैल 17:03 25 अप्रैल 15:06
2 मई 17:38 4 मई 22:33
12 मई 13:52 14 मई 12:30
20 मई 22:45 22 मई 20:28
29 मई 24:55 1 जून 05:53
8 जून 23:02 10 जून 22:29
17 जून 06:20 18 जून 26:47
26 जून 07:07 28 जून 12:21
6 जुलाई 06:54 8 जुलाई 07:38
14 जुलाई 16:07 16 जुलाई 11:13
23 जुलाई 11:40 25 जुलाई 18:21
2 अगस्त 13:13 4 अगस्त 15:00
10 अगस्त 26:54 12 अगस्त 21:27
19 अगस्त 19:14 21 अगस्त 24:34
29 अगस्त 18:48 31 अगस्त 20:46
7 सितम्बर 12:56 9 सितम्बर 08:21
15 सितम्बर 26:50 18 सितम्बर 07:35
25 सितम्बर 25:01 27 सितम्बर 26:23
4 अक्तूबर 20:49 6 अक्तूबर 17:11
13 अक्तूबर 11:35 15 अक्तूबर 15:34
23 अक्तूबर 08:48 25 अक्तूबर 09:26
31 अक्तूबर 26:34 2 नवम्बर 23:59
9 नवम्बर 20:35 11 नवम्बर 24:02
19 नवम्बर 17:55 21 नवम्बर 18:31
28 नवम्बर 08:09 30 नवम्बर 05:21
7 दिसम्बर 04:36 9 दिसम्बर 08:08
16 दिसम्बर 27:08 19 दिसम्बर 04:38
25 दिसम्बर 15:55 27 दिसम्बर 11:41
Categories: