Janma nakshatra, karma nakshatra, Vainashik nakshatra, Adhaan nakshatra, Samudayik nakshatra, Sanghatik nakshatra and ,Manas sangyak nakshatra are called "Adhanadi Nakshatras." [More]